Vznik

Asociace vznikla iniciativou zástupců pěti zakladatelských institucí – Národního divadla, Národního divadla moravskoslezského, Divadla Drak, Divadelní fakulty JAMU a DAMU.

Myšlenka založení však vzešla od samotných lektorů, kteří cítí potřebu sdílet zkušenosti, sdružovat se, přispívat k rozvoji oboru a rozšiřovat povědomí o práci s divadelním publikem v České republice.

Medailonky zakladatelů:

"Hledáme způsoby, jak oslovit naše stávající i nové diváky jako partnery, kterým dáváme prostor k dialogu, společně tak utváříme divadlo aktuální a emocionálně silné." Jan Burian, ředitel Národního divadla

"Jako zásadní téma kulturního vzdělávání při profesionálním divadle vnímám podporu diváka v jeho schopnosti rozumět divadelnímu jazyku. Schopnost pochopit jevištní znak je součástí poznávání světa." Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského

 

"Hledáme způsoby, jak oslovit naše stávající i nové diváky jako partnery, kterým dáváme prostor k dialogu, společně tak utváříme divadlo aktuální a emocionálně silné." Jan Burian, ředitel Národního divadla

"Jako zásadní téma kulturního vzdělávání při profesionálním divadle vnímám podporu diváka v jeho schopnosti rozumět divadelnímu jazyku. Schopnost pochopit jevištní znak je součástí poznávání světa." Jiří Nekvasil, ředitel Národního divadla moravskoslezského

 

Divadlo Drak

Divadlo Drak
Divadlo DRAK

V roce 2010 získalo Divadlo Drak novou budovu – Labyrint. Potřeba dát mu smysluplný obsah byla impulsem pro začátek nové divadelní linie – hledání možností propojování umění a vzdělávání. Důležitou roli sehrála podpora nové ředitelky Elišky Finkové a také snaha tehdejší dramaturgyně Dominiky Špalkové vdechnout nový život projektu Josefa Krofty – Mezinárodnímu institutu figurálního divadla.

Mezi prvními programy byly tematické přednášky pro návštěvníky a cyklus workshopů představující divadelní profese, vedený herci divadla. Dalším krokem byly programy ‘Loutky místo učebnic’, odkazující k novému muzeu loutek a dílna k inscenaci Ikaros, vytvořená studenty DAMU a JAMU v rámci jejich studijní praxe.

V sezóně 2013/2014 přistoupilo divadlo k angažování divadelní lektorky Anny Hrnečkové, která vytvořila celou koncepci lektorských programů pro různé skupiny diváků. Tato koncepce je v podstatě platná dodnes a stala se pevnou součástí tváře divadla. Současná lektorka Jana Nechvátalová pravidelně spolupracuje se dvěma externími lektorkami a spolu s týmem ředitele Tomáše Jarkovského pokračuje v hledání stále těsnějších a přirozenějších propojení uměleckých a vzdělávacích principů.

Divadelní fakulta AMU / Katedra výchovné dramatiky

Divadelní fakulta AMU / Katedra výchovné dramatiky
Divadelní fakulta AMU v Praze

Katedra výchovné dramatiky DAMU se zaměřuje na propojování dramatu a divadla a pedagogické práce v různých kontextech formálního i neformálního vzdělávání. Vznikla v roce 1993, její vznik rezonoval s proměnami školy v devadesátých i pozdějších letech a s proměnou pojetí umění ve formálním vzdělávání. Akcent na formální vzdělávání se ve studiu postupně rozšířil na zkoumání a rozvoj možností oboru i mimo školy.

Tématem divadelního lektorství se katedra zabývá již více než 10 let a vidí v něm velký potenciál. Studenti katedry přicházejí do kontaktu s divadelním lektorstvím mimo jiné i ve spolupráci s fakultním Divadlem DISK, s nímž katedra pravidelně spolupracuje již od roku 2015. Mnohé studentské projekty se váží i k divadlům mimo DAMU.

Divadelní lektorství přináší divadlům možnost hledání nových rolí a nástrojů divadla jako místa kulturního a uměleckého rozvoje, rozvoje společenského, občanského (nové způsoby práce s diváky, práce s komunitami, hledání nových nástrojů rozvoje regionu, práce s nízkoprahovými skupinami atd.). Je zcela logické, že se řada absolventů katedry divadelním lektorstvím zabývá i ve své profesní práci - pro mnoho studentů katedry souzní tyto cesty s postupy a cíli dramatické výchovy.

Katedra výchovné dramatiky podporuje vznik a činnost Asociace divadelních lektorů, její snahy o rozšíření povědomí o problematice divadelního lektorství, akcentování tohoto tématu v diskusi o hledání nových rolí kulturních institucí a v neposlední řadě její snahy o vytváření prostoru pro vzájemnou inspiraci a rozvoj lektorů samotných.

Divadelní fakulta JAMU / Ateliér Divadlo a výchova

Divadelní fakulta JAMU / Ateliér Divadlo a výchova
Divadelní fakulta JAMU v Brně

Ateliér Divadlo a výchova ve studijních plánech reflektuje aktuální potřeby a směřování v oblasti práce s divadelním publikem. Studijní obor Divadlo a výchova tak obsahuje specializované předměty, které kombinují teorii a praxi divadelního lektorství.

Jedná se o dvousemestrální předměty Dílny k inscenacím JAMU (bakalářské studium) a Divadelní projekt – práce s publikem (magisterské studium). Absolventi těchto předmětů se orientují v problematice divadelního lektorství a vnímají ho v kontextu strategií práce s publikem, dokážou navrhnout, aplikovat nebo adaptovat vhodný formát práce s publikem včetně strukturování dílny k inscenaci. Součástí výuky jsou stáže a praktické ukázky práce s publikem u českých divadel.

Absolventi oboru Dramatická výchova jsou schopni koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dokážou vést skupinu amatérů při kolektivní tvorbě autorského divadelní díla. Mají základní znalosti z oblasti divadelního managementu a zkušenosti z organizace divadelního festivalu či amatérských divadelních přehlídek. Spolu s celkovou uměleckou a pedagogickou vybaveností jsou plně kvalifikováni pro práci divadelních lektorů u profesionálních divadel.

Národní divadlo Moravskoslezské

Národní divadlo Moravskoslezské
Národní divadlo moravskoslezské - Divadlo Antonína Dvořáka

Národní divadlo moravskoslezské, největší a nejstarší profesionální divadlo kraje se čtyřmi uměleckými soubory a třemi scénami, se práci s publikem věnuje od roku 2010, kdy z iniciativy ředitele Jiřího Nekvasila proběhla první Letní divadelní škola pro pedagogy. Pedagogové, zaměstnanci divadla a externí divadelní lektoři pak v roce 2012 založili neziskovou organizaci Ateliér pro děti a mládež při NDM, která je svou činností a působením s divadlem neoddělitelně spjata dodnes.

Po rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona v roce 2018 se veřejnosti otevřely prostory nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání: ATELIÉRU NDM. Práce s publikem nad rámec produkce divadelních inscenací se od té doby koncentruje zde.

NDM ve spolupráci se spolkem Ateliér pro děti a mládež pro své diváky i širokou kulturní veřejnost připravuje workshopy k inscenacím, prohlídky divadla, diskuse a setkání s umělci i odborníky, kurzy a workshopy pro veřejnost, specializovanou nabídku pro školy: projektové dny, workshopy s umělci, workshopy na vybrané téma z historie či teorie divadla, kurzy pro pedagogy.

NDM se ve vztahu k publiku zaměřuje na dlouhodobou kontinuální práci s různými cílovými skupinami. Mladí diváci mají možnost stát se členy Činoherního studia NDM nebo Divadelního kroužku paměti národa. Široká je i nabídka pro seniory: besedy s emeritními umělci divadla, cyklus přednášek z historie divadla či seniorské divadelní studio. Pro rodiče a děti jsou připraveny víkendové workshopy, interaktivní inscenace a cyklus dramatických dílen.

V současné době v Ateliéru působí divadelní lektorky: Daniela Jirmanová, Tereza Strmisková, Radana Otipková, Vladimíra Dvořáková a Sylvie Vůjtková.

Národní divadlo

Národní divadlo
Národní divadlo - historická budova

Národní divadlo se věnuje práci s publikem vědomě a intenzivně a bylo také hlavním iniciátorem založení Asociace divadelních lektorů. Od roku 2014 sdružuje všechny své doprovodné programy a akce pro diváky pod značkou ND+. Za umělecké soubory (Činohra, Balet, Opera, Laterna magika) nabízí ND+ rozmanitá „plus“, která obohacují divácký zážitek, přibližují kontext a průběh tvorby, zpracovávají historii i současnost Národního divadla, otevírají návštěvníkům prostor se vyjádřit.

Diváci mohou diskutovat s tvůrci, ptát se dramaturgů, nechat sebe i své děti hravě naladit na představení během tvůrčí dílny, nahlédnout do zákulisí, odhalit přímo na jevišti kouzla Laterny magiky, zatančit si po boku sólistů Baletu ND, společně reflektovat operní představení, účastnit se tanečních tréninků nebo kurzu pro mladé publikum ND Young, zpestřit si výuku workshopem nebo si poslechnout přednášky odborníků k aktuálním společenským tématům. Zvláštní pozornost je věnovaná spolupráci s učiteli a školami.  

Souborové aktivity ND+  dále rozšiřuje sekce „Národní jinak“, která se zaměřuje na vše ostatní, co by dětského i dospělého diváka mohlo o divadle ještě zajímat – historie divadla a jeho budov, netradiční prohlídky, představení divadelních profesí a dění v divadle, zákoutí dílen, ateliérů a skladů ND, návštěvy archivů, ekologický provoz divadla...

Kromě toho všeho se ND+ zapojuje do akcí jako Den dětí, Zahájení sezóny, Noc divadel, akcí pro veřejnost u příležitosti různých výročí spojených s Národním divadlem, Den tance, Noc s Andersenem, Na den pod zem a další.

V současné době se snaží všechny lektorky a lektoři ND+ udržovat kontakt s diváky v rámci omezených možností on-line prostředí, čímž se pole působnosti a dalšího kontaktu s divákem tvořivě rozšiřuje.

Lektorský tým ND+ tvoří Lenka Hubáčková (Národní jinak), Zuzana Kráľová (Činohra ND, Laterna magika), Kateřina Hanáčková (Balet ND), Denisa Rausch (Opera ND) a Daniela von Vorst (Asociace divadelních lektorů, ND+).