Members

Činoherní studio Ústí nad Labem

Činoherní studio Ústí nad Labem

Počátky Činoherního studia v Ústí nad Labem sahají do roku 1972. Od té doby se za
více než padesát let své existence zásadním způsobem podílí na obrazu českého
divadelního umění.

Dramaturgie Činoherního studia je dlouhodobě skládána z nejrůznějších stavebních
kamenů. Vedle inscenací klasických dramatických děl, která jsou často zpracovávána
experimentálními a moderními přístupy, se v repertoáru objevují hry autorské, jejichž
tvorba často vychází ze samého středu uměleckého souboru. Současně je dáván
poměrně velký prostor i hrám, které reflektují aktuální společenské problémy regionu
nebo místní tvorbu (literární i dramatickou). Díky tomu je repertoár složen z pestré škály
inscenací, jež jsou s to oslovit nejen různé věkové kategorie, ale i různé sociální skupiny.
Specifickou tvář instituce, jakou divadlo beze sporu je, však neutváří jen umělecky
soubor a lidé uvnitř divadla, ale i diváci.
Naší snahou tak je minimalizovat bariéry „vystavěné“ mezi jevištěm a hledištěm a návštěvníkům zprostředkovat co nejbližší kontakt s divadelním světem. Běžnou součástí provozu divadla tak jsou nejrůznější formy dramaturgických úvodů, besed s tvůrci, prohlídkami zákulisí a technického zázemí
Činoheráku, ale i různé akce pořádané mimo divadlo.
Naší snahou je divákům skrze Činoherák zprostředkovat nejen divadlo a dramatickou
tvorbu, ale také divadelní svět, který se rozkládá mnohdy i daleko za jevištěm a pro
člověka neznalého prostředí může být i dost zmatený, ale vždy překvapivě
různorodý.
web divadla

Divadlo DISK

Divadlo DISK

Divadlo DISK funguje při Divadelní fakultě Akademie múzických umění (DAMU). Na jeho chodu se tak podílí kromě zaměstnanců DISKu také studenti fakulty – režiséři, dramaturgové, scénografové, kostýmní výtvarníci a produkční. Studenti teorie a kritiky organizují pořady zvané DISK_USE, v rámci kterých se diváci mohou setkat s celým inscenačním týmem a promluvit si s ním o právě zhlédnutém představení. Katedra výchovné dramatiky a její studenti pak pro veřejnost připravují pravidelně od sezony 2015/ 2016 tvůrčí workshopy k vybraným inscenacím.

„Při tvorbě lektorského programu jsem vycházela především z teze, že DAMU by neměla učit jen své studenty, ale také diváky. Protože co potřebujeme k divadlu? Herce a diváky. Nic jiného. A když budeme vzdělávat jen jednu stranu, nebude vše v rovnováze.  Proto jsem velmi ráda, že můžeme workshopy pro dospělé publikum dále rozvíjet a být součástí Asociace divadelních lektorů,“ říká ředitelka divadla DISK Tereza Sochová.

Divadlo DISK se každoročně zapojuje také do speciálních akcí jako jsou např. Noc divadel nebo festival Open House Praha, v jejichž průběhu jsou veřejnosti zpřístupněny formou prohlídek s výkladem prostory zákulisí a historického sklepení, které se pod budovou školy a divadla nachází.

Pro své diváky vydává divadlo DISK 3x ročně časopis Divadelní info, v němž jsou k nalezení informace o vznikajících inscenacích, dění na fakultě či rozhovory se studenty i pedagogy DAMU.

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé

Divadlo v Dlouhé je repertoárové divadlo se stálým hereckým souborem, které vzniklo v roce 1996. Zakládajícími členy byli ředitelka Daniela Šálková, režiséři Hana Burešová a Jan Borna a dramaturg Štěpán Otčenášek. Herecký soubor vznikl spojením dvou hereckých skupin, které do nového divadla přišly s režisérkou Burešovou (herci z divadla Labyrint) a s režisérem Bornou (herci z Dejvického divadla). V posledních letech se k uměleckému vedení přidalo režijní duo SKUTR.

Základním rysem inscenační práce Divadla v Dlouhé je záměrná žánrová a stylová pestrost. Inscenace Divadla v Dlouhé přitom často využívají muzikantského, pěveckého a pohybového potenciálu herců, výtvarné a hudební metafory, bohatých světelných a audiovizuálních prostředků.

V roce 2021 vznikla v divadle pozice divadelního lektora. Divadlo se též zapojilo do pilotního programu Asociace divadelních lektorů a v současné době pracuje na rozšíření lektorských a doprovodných programů pro diváky. Přestože je v divadle pozice lektora nová, má divadlo dlouhodobou tradici v tvorbě programů zaměřených na práci s publikem. Pořádá lektorské úvody, debaty s tvůrci, prohlídky zákulisí aj. Soustředí se mimo jiné i na mladší publikum; spolupracuje s Klubem mladých diváků, uvádí řadu inscenací pro děti, připravuje speciální nabídky pro školy a pořádá dva dětské festivaly (Dítě v Dlouhé a Festival 13+), které jsou doplněny o lektorské programy. Doplňující materiály k inscenacím zpracovává i v audio a video podobě.

 

Divadlo Drak

Divadlo Drak

V roce 2010 získalo Divadlo Drak novou budovu – Labyrint. Potřeba dát mu smysluplný obsah byla impulsem pro začátek nové divadelní linie – hledání možností propojování umění a vzdělávání. Důležitou roli sehrála podpora nové ředitelky Elišky Finkové a také snaha tehdejší dramaturgyně Dominiky Špalkové vdechnout nový život projektu Josefa Krofty – Mezinárodnímu institutu figurálního divadla.

Mezi prvními programy byly tematické přednášky pro návštěvníky a cyklus workshopů představující divadelní profese, vedený herci divadla. Dalším krokem byly programy ‘Loutky místo učebnic’, odkazující k novému muzeu loutek a dílna k inscenaci Ikaros, vytvořená studenty DAMU a JAMU v rámci jejich studijní praxe.

V sezóně 2013/2014 přistoupilo divadlo k angažování divadelní lektorky Anny Hrnečkové, která vytvořila celou koncepci lektorských programů pro různé skupiny diváků. Tato koncepce je v podstatě platná dodnes a stala se pevnou součástí tváře divadla. Současná lektorka Jana Nechvátalová pravidelně spolupracuje se dvěma externími lektorkami a spolu s týmem ředitele Tomáše Jarkovského pokračuje v hledání stále těsnějších a přirozenějších propojení uměleckých a vzdělávacích principů.

Divadlo D21

Divadlo D21

Jsme nezávislá profesionální scéna, která má touhu dělat divadlo po svém. Progresivně a tak, aby to nás i diváky společně vzrušovalo a bavilo. Jednou z našich stěžejních aktivit je projekt Divadlo školám, který aktivně rozvíjíme od roku 2003. Jedná se o soubor více než dvou desítek představení pro mateřské, základní i střední školy, na které navazují další aktivity. Věříme, že představení Divadla D21 nejsou jen doplňkem výuky. Jsme přesvědčeni, že jsme školám plnohodnotným partnerem a že čas, který u nás pedagogové s žáky či studenty stráví, je smysluplný. Naším záměrem není „převyprávět“, přejeme si inspirovat, sdílet a hlavně povzbudit. K čemu? K tomu, aby se děti a mladí lidé naučili vnímat divadelní jazyk. Aby měli chuť číst. Aby o problémech dnešní společnosti přemýšleli a komunikovali. Aby v titulech staršího data hledali aktuální témata. S diváky proto rádi vedeme dialog, a to především v tvůrčích dílnách, diskusích, dramaturgických úvodech a STARTÉRech, neboť divadlo je dialog!

Divadlo Husa na provázku

Divadlo Husa na provázku

Umělecké hnutí, jehož počátky sahají do druhé poloviny šedesátých let. Od roku 1967 spojuje divadelníky, spisovatele, hudebníky i výtvarníky, pro něž je umění životním postojem a umělecká tvorba výsadou. 
Poetiku tohoto brněnského divadla - hnutí charakterizují důrazy na rozvíjení jedinečného dědictví takzvané nepravidelné dramaturgie, sílu imaginace a sdílenou tělesnost.

Při své práci staví na svobodě projevu, otevřenosti dialogu a názorové pluralitě a prostřednictvím svých produkcí dlouhodobě usiluje o šíření těchto hodnot a kultivaci středoevropské občanské společnosti.

Divadlo Husa na provázku dnes zaujímá jedinečné místo na evropské divadelní mapě a jeho cenami ověnčené produkce jsou pravidelnými hosty na festivalech v Česku i zahraničí.

Od září 2021, kdy byla pozice divadelního lektora v tomto divadle zřízena, rozvíjejí dvě lektorky spolupráci s různými skupinami diváků všech generací, síťují je a přispívají k dlouhodobému rozvoji komunity tradičně soustředěné kolem Provázku. Zvláštní důraz vedle lektorských úvodů, dílen a diskusí přitom kladou na hledání nových formátů komunikace s divákem (deep dating, výlet, pravidelný pub kvíz apod.).

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava

Divadlo loutek Ostrava je divadelní scéna se stálým profesionálním souborem herců a loutkoherců. Ve všední dny dopoledne uvádí představení pro mateřské, základní a střední školy, v neděli pro rodinné publikum. Divadlo nabízí také večerní představení pro dospělé.

Součástí programu je rovněž široká nabídka tvůrčích divadelních a loutkářských dílen pro školy i pro veřejnost. Jednou týdně se na alternativní scéně schází pod vedením divadelních lektorů členové obou dětských studií DěS1 a DěS2.

Vždy na podzim divadlo již od roku 1995 organizuje bienále Spectaculo Interesse – mezinárodní festival loutkového divadla. Pravidelně pořádá také mimořádné akce k příležitosti Dne dětí či Světového dne loutkového divadla a účastní se mezinárodní Noci divadel. V letních měsících organizuje Pimprléto – přehlídku loutkových představení pro děti i dospělé pod širým nebem ve venkovním amfiteátru.

Divadlo Polárka

Divadlo Polárka

Divadlo Polárka je brněnské divadlo pro děti a mládež, fungující od roku 1999. Zaměřuje se na tvorbu pro děti a mladé publikum (středoškolští a vysokoškolští) studenti, ať už formou představení pro školy nebo pro veřejnost.  

Malý vůz je platforma pro setkávání diváků a tvůrců Divadla Polárka. V programu divadla naleznete množství akcí, workshopů, dílen a diskuzí, kde můžete nahlédnout do tvorby představení, vyzkoušet si divadlo na vlastní kůži, nebo si prostě pohrát a strávit v námi v divadle příjemný čas. Pro školy nabízí Malý vůz také metodické a praktické listy k jednotlivým inscenacím. Dále pod záštitou Polárky funguje studentské divadelní studio PolaroID a dětské studio Polárníček.

Komunikaci s divákem a aktivní divácký přístup bere Polárka jako jednu z hlavních priorit, vznikají zde interaktivní inscenace pro různorodé věkové skupiny diváků (např. Slyšíš? Kdo to zpívá?, Jak jsem plul ke královně Severu či Antigona).     

Tyto aktivity má na starosti Malý vůz Divadla Polárka – tým lektorů, absolventů Ateliéru Divadlo a výchova JAMU a Katedry výchovné dramatiky DAMU, v současné době působící pod vedením Marie Bravencové.

 

Divadlo Radost

Divadlo Radost

Divadlo Radost patří k nejstarším profesionálním loutkovým divadlům v České republice (poloprofesionální provoz zahájilo r.1947, profesionální r. 1949).

Prakticky od počátku až do konce 80. let se členové divadla podíleli na edukativní činnosti, především formou lektorské, dramaturgické i režijní spolupráce s amatérskými loutkářskými soubory v Jihomoravském kraji, byli lektory seminářů a členy porot loutkářských přehlídek.

Od devadesátých let se divadlo zcela samozřejmě zapojovalo do akcí , souvisejících s Nocí divadel, Muzejní nocí, Dnem dětí. Nechyběla ani nabídka prohlídek divadla pro děti i seniory, prezentace tvorby  výtvarníků z oblasti loutkového divadla i exponátů z bohatého archivu loutek, formou tematických výstav v tzv. Muzeu loutek. Součástí aktivit byla i nabídka kreativní dílny pro třídní kolektivy „Udělej si loutku sám“.

K záměru znovuobnovení a rozvoje edukativní činnosti formou intenzivní práce s dětskými diváky, dochází po nástupu ředitele a uměleckého šéfa  Mgr. Pavla Hubičky v roce 2020. Ve stadiu příprav je vznik dětského Divadelního studia: předpokládané 2 věkové skupiny dětí, rozvoj herecké a loutkoherecké dovednosti, práce s textem, rozvoj kreativity, pohybových schopností, improvizace. Nedílnou součástí bude seznámení se všemi činnostmi, podmiňujícími vznik divadelního představení. Součástí  programové nabídky inscenací Divadla Radost budou workshopy pro děti i jejich rodiče, besedy po představení, umožňující reflexi zážitků i odpovědi na otázky diváků.

Vzhledem k tomu, že DF JAMU v Brně má ve studijním oboru Dramatická výchova i specializované předměty orientované na dílny k inscenacím, či práci s publikem, lze předpokládat možnost soustavné spolupráce studentů i s Divadlem Radost.

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo Spejbla a Hurvínka

Divadlo, které založil v roce 1930 v Plzni prof. Josef Skupa, sídlí od roku 1945 v Praze. Hlasovou interpretaci převzal po Josefu Skupovi Miloš Kirschner, jeho následovníkem byl Martin Klásek a v současnosti se této interpretační štafety ujal Ondřej Lážnovský. Loutky Spejbla, Hurvínka, Máničky, paní Kateřiny (bábinky) a psa Žeryka sklízejí již po několik desetiletí úspěch doma i v zahraničí. V kontextu českého loutkářství si divadlo udržuje specifické postavení. Rozvíjí Skupův umělecký odkaz, usilující o propojení tradičního loutkářství s moderním loutkovým divadlem, akcentuje souvislost s tradicí a udržuje marionetářskou školu, která i jeho zásluhou zůstává živou součástí české divadelní kultury. Československé loutkářství je od roku 2016 na seznamu Nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Spejbl s Hurvínkem jsou držiteli prestižního divadelního ocenění Thálie 2012. 

 

Divadlo Tramtarie

Divadlo Tramtarie

Divadlo Tramtarie je nezávislé profesionální divadlo, které zahájilo svoji existenci v roce 2004. Děláme divadlo po svém, děláme ho tak, aby bavilo. Nás i diváky. Naše témata čerpáme ze současnosti, z toho co nás obklopuje, rozesmává i trápí, popkultura nás netíží, ba naopak, inspiruje nás. Našimi zdroji nejsou primárně klasické dramatické texty, ale spíše film, literatura, komiks či internet. Hledáme silné příběhy, aktuální témata. Naše jevištní poetika vychází z oblasti rozhraní filmové a divadelní řeči. Mezi typické rysy naší tvorby patří využití filmových projekcí, rychlý způsob vyprávění, epizodická struktura či rychlý střih. Jsme prostorem pro výrazné režisérské osobnosti a pro kreativní autorské přístupy. Jsme místem setkání herců, režisérů, dramaturgů, výtvarníků, hudebníků i filmařů. Nechceme recyklovat stokrát ozkoušené šablony, baví nás riskovat, hledat a nacházet! Naším společným cílem jsou řemeslně zvládnuté a zároveň nápadité inscenace, které osloví široké divácké spektrum, neb bez diváka není divadla.


web divadla

HaDivadlo - CED

HaDivadlo - CED

HaDivadlo je brněnská divadelní scéna s tradicí v samém centru Brna. Původně Hanácké divadlo bylo založeno v polovině sedmdesátých let v Prostějově. Po následné transformaci na HaDivadlo a přesunu do Brna se stalo součástí Centra experimentálního divadla. Za více než čtyřicet let své existence si v českém divadelním kontextu vybudovalo jméno divadelní scény s osobitým pohledem na svět a vlastní poetikou.

HaDivadlo do svého programu pravidelně a pro širokou veřejnost zdarma zařazuje dramaturgické úvody a besedy po představení vedené vlastními lektory. K intenzivnímu rozvoji linie Vzdělávání pro všechny dochází po nástupu režiséra Ivana Buraje do uměleckého vedení (2015). HaDivadlo vnímá jako jeden ze zásadních úkolů přiblížit svou progresivní dramaturgii divákovi srozumitelným způsobem.

HaDivadlo je rovněž hlavním organizátorem Klubu mladých diváků Brno – unikátní platformy zajišťující pestrou a zvýhodněnou nabídku studentům se zájmem o divadlo. Ambicí Klubu mladých diváků Brno je vedle klasické nabídky divadelních představení poskytovat zájemcům odborný program v kooperaci s jednotlivými zařazenými scénami a také nabízet intenzivnější vhled na divadelní umění a jeho rozmanitost.

FysioArt

FysioArt

FysioART je profesionální umělecké uskupení, které se dlouhodobě věnuje fyzickému a tanečnímu divadlu s přesahy k novému cirkusu, divadlu objektů a reminiscence. Současně se věnuje pravidelnému uměleckému vzdělávání, sociálnímu umění s dětmi a seniory, arteterapii a navazující komunikaci s divadelním publikem.

Naše dramaturgie pro děti a mládež cílí na základní kategorie dobra (Poutníci po hvězdách, Hnízdo na nitkách, Mezi námi, Za zrcadlem, Hmyzí hotel bzzz/Insektenhotel Suuuum) a v linii tvorby pro dospělé věnujeme pozornost tabu a stigmatům 20. století (Půlnoc v pohraničí). Zajímá nás funkční interaktivita s dětmi během představení, participace publika na doprovodných divadelních programech a edukativně-sociální přesah projektů. Snažíme se o kreativní přístup jak k aktivitám navazujícím na divadlo (lektorské úvody k představením a rodičovské, pedagogické inspirativní listy, pohybově-divadelní dílny v MŠ, ZŠ a SŠ, spolupráce se specifickými skupinami – mentálně znevýhodnění lidé, senioři, děti uprchlíků nebo v pěstounské péči, letní příměstské divadelní tábory inkluse a integrace – děti cizinců a mentálně znevýhodnění, on-line formáty dílen a her s divadlem, doprovodné publikace k inscenaci), tak k prostředí (site-specific performance, etapové hry, oživování historie místa).

Podporujeme multikulturní dialog, přeshraniční česko-německou spolupráci a komunikaci nejen napříč uměleckými obory. FysioART působí v Praze, regionech ČR a putoval po světě. 

Jihočeské divadlo České Budějovice

Jihočeské divadlo České Budějovice

Jihočeské divadlo je jediné profesionální čtyřsouborové divadlo na jihu Čech.
V Českých Budějovicích má již 100 letou tradici.
Integruje čtyři samostatně působící umělecké soubory - činohru, operu, balet a Malé divadlo. V jejich čele stojí Lukáš Slavický (balet), Martina Schlegelová (činohra), Petr Hašek (Malé divadlo) a Tomáš Ondřej Pilař (opera). Na jaře roku 2015 vzniklo v Jihočeském divadle nové kreativní a edukační centrum Ateliér 3D.

Ateliér 3D se zaměřuje na práci s publikem a výchovu k divadlu. Pod Ateliérem jsou v současné době tři dlouhodobé kurzy, určené pro děti a mládež a jeden pro dospělé. Zároveň v úzké spolupráci z Malým divadlem a Operou pořádáme workshopy k představením těchto souborů. V neposlední řadě v letních měsících pořádáme příměstské tábory pro děti a mládež. Rovněž pod křídla Ateliéru spadají akce, na kterých participují i jiné soubory našeho divadla, příkladně: Noc Divadel, Noc s Andersenem, Sousedská slavnost, Den otevřených Ateliérů atd…  Od roku 2022 bude Ateliér pořadatelem krajské postupové přehlídky neprofesionálního mladého divadla „Mladá scéna Jihočeského divadla“.

V Ateliéru pracuje: Lektorka Vendula Kecová a Lektor Vít Piskala  

Městská divadla pražská

Městská divadla pražská

Městská divadla pražská, příspěvková organizace zřizovaná Hlavním městem
Prahou, patří mezi největší česká činoherní divadla. V současné době působí na
třech scénách - ABC, Komedie a Rokoko. Základním úkolem organizace je
poskytování veřejné kulturní služby široké divácké obci.
Od roku 2018 naplňují Městská divadla pražská uměleckou koncepci ředitele
Daniela Přibyla a uměleckého šéfa Michala Dočekala. Tato koncepce je
založena na principu otevřené, činorodé a společensky angažované kulturní
instituce. Kromě umělecké činnosti stálého ansámblu pracují Městská divadla
pražská také projektově, poskytují prostor rezidentním umělcům a souborům,
organizují mezinárodní koprodukce a festival mladých tvůrců Nová Komedie,
pořádají široké spektrum doprovodných aktivit ze všech uměleckých a
souvisejících humanitních oborů, vydávají společenský časopis Moderní
divadlo. 

Nedílnou součástí činnosti Městských divadel pražských jsou vzdělávací
programy pro mladé diváky ze základních a středních škol i pro širokou
veřejnost - lektorské úvody, řízené debaty, dílny, herecké kurzy, komentované
prohlídky, populárně naučné pořady ad. Od roku 2018 pracuje v Městských
divadlech pražských stálý divadelní pedagog.
Informace o lektorských programech pro školy

Moravské divadlo Olomouc

Moravské divadlo Olomouc

Moravské divadlo Olomouc je stálou českou divadelní scénou již od roku 1920. Pod jednou střechou se nachází soubor činohry, soubor balety a soubor opery a operety. Od sezony 2021/2022 funguje Ateliér Moravského divadla Olomouc, a zároveň se připojil k Asociaci divadelních lektorů. V současnosti jsou pro diváky v nabídce dramaturgické úvody, besedy s tvůrci po představení nebo jednou měsíčně také nejrůznější workshopy, jako jsou např. kurz tvůrčího psaní, storytelling, pěvecký kurz, herecký kurz nebo kurz základů baletu apod. Dětští diváci si u pohádkových představení mohou užít výtvarné dílničky nebo fotokoutek.

Ateliér Moravského divadla Olomouc nabízí vzdělávací platformu, a to nejen pro příznivce divadla, ale pro všechny občany Olomouce, kteří se o umění jakýmkoliv způsobem zajímají. Jedná se o spolupráci mezi divadelní institucí a diváky, a to jakéhokoliv věku - od dětí až po seniory. Jedním z hlavních cílů divadla je vychovávat současného i budoucího diváka k lepšímu porozumění a prohlubovat jeho divácké kompetence. Díky vzniku ateliéru si tak Moravské divadlo může rozšiřovat a formovat své publikum. U zrodu ateliéru stála členka činohry Jana Posníková, která na JAMU absolvovala obor Divadlo a výchova a v Ateliéru zastává pozici lektorky.

 

Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo Liberec

Naivní divadlo Liberec vzniklo v roce 1949 coby jedno z prvních profesionálních českých loutkových divadel. Patří k absolutní špičce současného českého loutkového divadla a hraje především pro děti a mládež. Každé dva roky je Naivní divadlo organizátorem mezinárodního festivalu profesionálních divadel Mateřinka. Naivní divadlo programově klade důraz na původní autorskou tvorbu a především se vytrvale snaží o produkci inscenací loutkových.

Dlouhodobě vyvíjí aktivity směřující ke spolupráci s diváky. Oblíbené jsou Procházky divadelním zákulisím, se studenty středních škol a posledních ročníků základních škol realizujeme diskusní programy. Výtvarné workshopy se vážou tematicky a formálně buď přímo ke konkrétním inscenacím, a nebo jsou zaměřené na některé řemeslné dovednosti související s praktickou stránkou loutkářské tvorby. V budoucnosti plánujeme ještě další typy tvůrčích dílen a aktivit.

Národné divadlo Košice

Národné divadlo Košice

Po zahájení prevádzky 28. septembra 1899 slúžilo Kassai Nemzeti Szinház, t. j. Košické národné divadlo predovšetkým maďarským divadelným spoločnostiam. Slovenskí, či skôr českí herci sa do neho dostali až po roku 1920, kedy sa v Bratislave utvorilo z českej činohernej a spevohernej spoločnosti Bedřicha Jeřábka Slovenské národné divadlo. To už od roku 1920 navštevovalo na niekoľko týždňov v roku aj Košice. V roku 1924 sa podľa vzoru Bratislavy utvorilo v Košiciach Východoslovenské národné divadlo na družstevnej báze. Svoju činnosť zahájilo 13. septembra 1924. Na základe Prvej viedenskej arbitráže pripadli v roku 1938 Košice Maďarsku a slovenské divadlo tu prestalo existovať. Po skončení druhej svetovej vojny v roku 1945 bolo Východoslovenské národné divadlo v Košiciach obnovené a od roku 1947, na základe rozhodnutia a schválenia Slovenskej národnej rady, nieslo názov Národné divadlo v Košiciach. V roku 1955, v období brutálnej komunistickej centralizácie, bolo divadlo premenované na Štátne divadlo v Košiciach a tento názov nesie až na krátke prerušenie v deväťdesiatych rokoch dodnes. Štátne divadlo Košice predstavuje popri Slovenskom národnom divadle druhé trojsúborové divadlo na Slovensku (disponuje operným, baletným a činoherným súborom). Svoje umelecké produkcie uvádza na troch scénach – v Historickej budove ŠDKE, na Malej scéne ŠDKE a v Tabačke Kulturfabrik. Zároveň je jediným zriaďovaným slovenským divadlom, ktoré na základe memoranda o spolupráci s nezriaďovaným kultúrnym centrom Tabačka Kulturfabrik prepája zriaďovanú a nezriaďovanú umeleckú scénu v meste Košice, a to v rámci projektu Medziscéna.

 

Národní divadlo

Národní divadlo

Národní divadlo se práci s publikem věnuje vědomě a intenzivně a bylo také hlavním iniciátorem založení Asociace divadelních lektorů. Od roku 2014 sdružuje všechny doprovodné programy a akce pro diváky pod značkou ND+.  Za umělecké soubory (Činohra, Balet, Opera, Laterna magika) nabízí ND rozmanitá „plus“, která obohacují divácký zážitek, přibližují kontext a průběh tvorby, zpracovávají historii i současnost Národního divadla, otevírají návštěvníkům prostor se vyjádřit.

Diváci mohou diskutovat s tvůrci, ptát se dramaturgů, nechat sebe i své děti hravě naladit na představení během tvůrčí dílny, nahlédnout do zákulisí, odhalit přímo na jevišti kouzla Laterny magiky, zatančit si po boku sólistů Baletu ND, společně reflektovat operní představení, účastnit se tanečních tréninků nebo kurzu pro mladé publikum ND Young, zpestřit si výuku workshopem nebo si poslechnout přednášky odborníků k aktuálním společenským tématům. Zvláštní pozornost je věnovaná spolupráci s učiteli a školami. 

Soubrové aktivity ND+  dále rozšiřuje sekce „Národní jinak“, která se zaměřuje na vše ostatní, co by dětského i dospělého diváka mohlo o divadle ještě zajímat – historie divadla a jeho budov, netradiční prohlídky, představení divadelních profesí a dění v divadle, zákoutí dílen, ateliérů a skladů ND, návštěvy archivů, ekologický provoz divadla...

Kromě toho všeho se ND+ zapojuje do akcí jako Den dětí, Zahájení sezóny, Noc divadel, Noc s Andersenem, Na den pod zem a další.

V současné době se všechny lektorky a lektoři ND+ snaží udržovat kontakt s diváky v rámci omezených možností on-line prostředí, čímž se pole působnosti a dalšího kontaktu s divákem tvořivě rozšiřuje.

Lektorský tým ND+ tvoří Lenka Hubáčková (Národní jinak), Zuzana Kráľová (Činohra ND, Laterna magika), Kateřina Hanáčková (Balet ND), Denisa Rausch (Opera ND) a Daniela von Vorst (Asociace divadelních lektorů, ND+).

Národní divadlo Brno

Národní divadlo Brno

Největší divadelní instituce na Moravě působí ve třech budovách – v Janáčkově divadle, kde působí převážně soubory baletu a opery, Mahenově divadle a v divadle Reduta, kde hraje především činohra.

Již nyní jsou operní, baletní i činoherní představení doplněna vzdělávacím a doprovodným programem: lektorskými úvody, prohlídkami zákulisí i celých divadelních budov, přednáškami a besedami s tvůrci.
Janáčkova opera k některým představením nabízí program Opera dětem, kde se mohou malí diváci blíže seznámit s hudebním divadlem, Předpremiérové kukátko a Krok za oponu, určené pro setkávání diváků s dirigenty, režiséry a operními sólisty vybraných inscenací.

V současné době se pro edukační aktivity NdB projektují nové prostory v Janáčkově divadle, díky kterým se nabídka vzdělávacích programů rozšíří. Lektorskou činnost momentálně zastávají dramaturgové činohry, baletu a opery.

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské, největší a nejstarší profesionální divadlo kraje se čtyřmi uměleckými soubory a třemi scénami, se práci s publikem věnuje od roku 2010, kdy z iniciativy ředitele Jiřího Nekvasila proběhla první Letní divadelní škola pro pedagogy. Pedagogové, zaměstnanci divadla a externí divadelní lektoři pak v roce 2012 založili neziskovou organizaci Ateliér pro děti a mládež při NDM, která je svou činností a působením s divadlem neoddělitelně spjata dodnes.
Po rekonstrukci Divadla Jiřího Myrona v roce 2018 se veřejnosti otevřely prostory nového centra divadelního vzdělávání a kreativního setkávání: ATELIÉRU NDM. Práce s publikem nad rámec produkce divadelních inscenací se od té doby koncentruje zde.

NDM ve spolupráci se spolkem Ateliér pro děti a mládež pro své diváky i širokou kulturní veřejnost připravuje workshopy k inscenacím, prohlídky divadla, diskuse a setkání s umělci i odborníky, kurzy a workshopy pro veřejnost, specializovanou nabídku pro školy: projektové dny, workshopy s umělci, workshopy na vybrané téma z historie či teorie divadla, kurzy pro pedagogy.

NDM se ve vztahu k publiku zaměřuje na dlouhodobou kontinuální práci s různými cílovými skupinami. Mladí diváci mají možnost stát se členy Činoherního studia NDM nebo Divadelního kroužku paměti národa. Široká je i nabídka pro seniory: besedy s emeritními umělci divadla, cyklus přednášek z historie divadla či seniorské divadelní studio. Pro rodiče a děti jsou připraveny víkendové workshopy, interaktivní inscenace a cyklus dramatických dílen.

V současné době v Ateliéru působí divadelní lektorky: Daniela Jirmanová, Tereza Strmisková, Radana Otipková, Vladimíra Dvořáková a Sylvie Vůjtková

Spolek Kašpar

Spolek Kašpar

Nezávislý divadelní spolek vznikl v roce 1990 jako generační divadlo. Mezi zakládajícími členy byli např. Jakub Špalek, Jan Hřebejk nebo Michal Dočekal. Původní název souboru zněl „Kašpar je mrtvý“ podle názvu básně francouzského umělce Hanse Arpa. Poté byl zredukován jen na jednoslovný název Kašpar. Od svého založení až do současné doby Kašpar uvedl více než 135 premiér.

Kašpar živě inscenuje klasiku (Cyrano, Macbeth, Romeo a Julie), současné autory (Friel, Kelly, Ives, Villqist, O´Rowe, McDonagh, Vyrypajev) uvádí vlastní dramatizace (Rozmarné léto, Mikulášovy patálie, Růže pro Algernon) i vlastní texty (O políbeném drakovi, Rozmarné léto – bonus) . Součástí repertoáru jsou velikonoční, májové, letní a vánoční speciály a hudební večery.

Spolek Kašpar má dnes dvě domovské scény:
Divadlo v Celetné – komorní sál s mimořádně prostorným jevištěm, moderní black box v původně gotickém prostoru. Naše láska, naše chlouba, naše potřeba.
Klubovna – nově otevřený prostor navazuje na Bytové divadlo. Pod heslem „Blíž už to nejde“ tu dnes uvádíme 12 titulů – současní autoři, klasika, vlastní dramatizace. Naše soukromá radost.

 

Těšínské divadlo v Českém Těšíně

Těšínské divadlo v Českém Těšíně

Těšínské divadlo v Českém Těšíně je výjimečným kulturním centrem, jakožto jediné profesionální české divadlo, které působí se třemi uměleckými soubory a mluví dvěma jazyky – česky a polsky. Jeho scény zahrnují Českou scénu, Polskou scénu a bilingvní loutkovou scénu Bajka. V roce 2022 byl založen Klub mladého divadelníka (KMD), který není pouze pasivním pozorovatelem představení, ale také místem pro prožívání divadelního umění. KMD se tak stal setkávacím místem pro studenty a mladé divadelní nadšence, pro které pořádáme diskuse, zákulisní prohlídky a herecké workshopy. To vše má za cíl posílit propojení mezi diváky a tvůrci.

Těšínské divadlo není pouze místem pro umělecké vyjádření, ale i pro aktivní zapojení mladých lidí do světa kultury a tvorby. KMD a nadcházející připravované těšínské kulturně kreativní centrum jsou svědectvím o úsilí divadla nejen v poskytování kvalitních představení, ale i v budování pevných vazeb s mladou generací a podporování rozvoje jejich kreativity.

 Těšínské divadlo vytváří prostředí, kde se diváci mohou nejen setkat s uměním, ale také se aktivně zapojit, diskutovat a tvořit. Zároveň je svědectvím o úsilí divadla posílit propojení s mladými lidmi a podporovat jejich kreativní rozvoj. "ZAŽIJ DIVADLO. POZNEJ DIVADLO. DOTKNI SE DIVADLA" se stává nejen heslem, ale i výzvou k hlubšímu a interaktivnějšímu prožívání umění.

third // space

third // space

Projekt third // space je multižánrová umělecká platforma zaměřující se na participativní formy umění, především tvorbu inscenací/instalací s vysokou mírou aktivního zapojení návštěvníků. Spolek se zaměřuje na vytváření inscenací/instalací kombinujících prvky divadla, performance a dalších forem současného umění (výtvarného, akustického apod). Cílem projektu je vytvořit tzv. “třetí prostor” pro co nejširší okruh diváků. Zkušenosti nabyté z oblasti umělecké tvorby dále transformuje vzdělávacích sebezkušenostních programů. 

Tygr v tísni

Tygr v tísni

Nezávislý divadelní soubor Tygr v tísni podniká netradiční umělecké výsadky a aktivně vyhledává lokálně zakotvená témata z historie i současnosti. Při tvorbě divadelních inscenací často pracuje s dokumentárními a nedramatickými materiály, programově zkoumá formu imerzivního divadla a divadlo v netradičním prostoru. Jeho členové zakládali ostrovní scénu Divadla VILA Štvanice, v jejímž okolí každoročně pořádá od roku 2015 festival Antická Štvanice. Edukační činnosti se věnuje kontinuálně, a to skrze dramaturgii samotných inscenací, prostřednictvím doprovodného programu a lektorských  dílen nebo v audiovizuálním projektu Nalejvárna. Umělecké vedení divadla tvoří dramaturgyně a autorka Marie Nováková, režisérka Zuzana Burianová a režisér Ivo Kristián Kubák.

Vzlet

Vzlet

Kulturní křižovatka Vzlet se od sezóny 2023/2024 rozhodla rozšířit portfolio své multižánrové činnosti (od divadelních počinů přes hudební akce až k představením pro dětské publikum) nabídkou doprovodných programů. Ty se zaměřují jak na diváka dospělého - dramaturgické úvody, diskuze s tvůrci, doprovodné instalace - tak na toho dospívajícího. K večerním představením se přidaly i reprízy dopolední a k nim se přidružily reflexní dílny. Ty jsou vedeny vzletí lektorkou, ale zapojují se i herci a další tvůrci inscenací. Důležitá je pro nás hlavně možnost dialogu a nabídka sebeprezentace a seberealizace mladým divákům. 

Kromě programu pro školy Vzlet na podzim a na jaře otevírá brány Mladé generace. Jedná se o divadelní klub určený všem zájemcům o živé umění v rozmezí 16-24 let. Program zahrnuje sérii praktických workshopů, společných návštěv představení, diskuzí s tvůrci a mnoho dalšího. Snažíme se vytvořit prostor pro novou komunitu, která se bude mít možnost bavit o svých tématech skrze umělecké projekty, jichž je nejen tady, ale i v celé Praze nespočet. Byly bychom však rádi, aby se právě ze Vzletu stala jejich kulturní křižovatka a vyrostlo zde zázemí pro nově vznikající aktivní uměleckou komunitu. 

 • webové stránky - Vzlet

Západočeské divadlo v Chebu

Západočeské divadlo v Chebu

Chebské divadlo je nejzápadněji položeným českým divadlem se stálým profesionálním souborem, jediným v Karlovarském kraji. Po roce 1989 se jeho zřizovatelem stalo město Cheb a díky jeho vstřícnému postoji zde divadlo stále žije. V posledních sezónách ZDCH úzce spolupracuje se stálými hosty z činohry Karlovarského městského divadla. Repertoár divadla je tematicky i žánrově pestrý od velkolepých muzikálů přes zahraniční novinky, chytré komedie, hrané na komorní scéně studia d, až po pohádky.

ZDCH patří k pravidelným účastníkům Noci divadel už od prvního ročníku v roce 2013 (komentované prohlídky, workshopy). Během „koronavirové odstávky“ vyvstala potřeba těsnějšího kontaktu s diváky nejen přes sociální sítě (hry a soutěže s divadelní tématikou). Zájem o interaktivní projekty přetrval i po znovuotevření divadla. Nově se zavedly pravidelné dramaturgické úvody před večerními představeními a byla zahájena spolupráce s externím divadelním lektorem Petrem Bařinou.

DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

DF JAMU / Ateliér divadlo a výchova

Ateliér Divadlo a výchova ve studijních plánech reflektuje aktuální potřeby a směřování v oblasti práce s divadelním publikem. Studijní obor Divadlo a výchova tak obsahuje specializované předměty, které kombinují teorii a praxi divadelního lektorství.

Jedná se o dvousemestrální předměty Dílny k inscenacím JAMU (bakalářské studium) a Divadelní projekt – práce s publikem (magisterské studium). Absolventi těchto předmětů se orientují v problematice divadelního lektorství a vnímají ho v kontextu strategií práce s publikem, dokážou navrhnout, aplikovat nebo adaptovat vhodný formát práce s publikem včetně strukturování dílny k inscenaci. Součástí výuky jsou stáže a praktické ukázky práce s publikem u českých divadel.

Absolventi oboru Dramatická výchova jsou schopni koncipovat kurikulární dokument pro konkrétní skupinu či instituci. Dokážou vést skupinu amatérů při kolektivní tvorbě autorského divadelní díla. Mají základní znalosti z oblasti divadelního managementu a zkušenosti z organizace divadelního festivalu či amatérských divadelních přehlídek. Spolu s celkovou uměleckou a pedagogickou vybaveností jsou plně kvalifikováni pro práci divadelních lektorů u profesionálních divadel.

DAMU / KVD

DAMU / KVD

Katedra výchovné dramatiky DAMU se zaměřuje na propojování dramatu a divadla a pedagogické práce v různých kontextech formálního i neformálního vzdělávání. Vznikla v roce 1993, její vznik rezonoval s proměnami školy v devadesátých i pozdějších letech a s proměnou pojetí umění ve formálním vzdělávání. Akcent na formální vzdělávání se ve studiu postupně rozšířil na zkoumání a rozvoj možností oboru i mimo školy.

Tématem divadelního lektorství se katedra zabývá již více než 10 let a vidí v něm velký potenciál. Studenti katedry přicházejí do kontaktu s divadelním lektorstvím mimo jiné i ve spolupráci s fakultním Divadlem DISK, s nímž katedra pravidelně spolupracuje již od roku 2015. Mnohé studentské projekty se váží i k divadlům mimo DAMU.

Divadelní lektorství přináší divadlům možnost hledání nových rolí a nástrojů divadla jako místa kulturního a uměleckého rozvoje, rozvoje společenského, občanského (nové způsoby práce s diváky, práce s komunitami, hledání nových nástrojů rozvoje regionu, práce s nízkoprahovými skupinami atd.). Je zcela logické, že se řada absolventů katedry divadelním lektorstvím zabývá i ve své profesní práci - pro mnoho studentů katedry souzní tyto cesty s postupy a cíli dramatické výchovy.

Katedra výchovné dramatiky podporuje vznik a činnost Asociace divadelních lektorů, její snahy o rozšíření povědomí o problematice divadelního lektorství, akcentování tohoto tématu v diskusi o hledání nových rolí kulturních institucí a v neposlední řadě její snahy o vytváření prostoru pro vzájemnou inspiraci a rozvoj lektorů samotných.

Ateliér NDM

Ateliér NDM

Ateliér pro děti a mládež při Národním divadle moravskoslezském je nezisková organizace, která si klade za cíl rozvoj publika, edukaci dramatickým uměním a vytváří prostor pro konfrontaci umělců s diváky všech věkových kategorií. Vznikla na základě spolupráce Janáčkovy akademie múzických umění a Národního divadla moravskoslezského s myšlenkou vzdělávat a vychovávat budoucí diváky, osobnosti s pozitivním vztahem a aktivním postojem k umění a kultuře v září roku 2012. Za svou desetiletou existenci Ateliér realizoval řadu úspěšných kulturně-vzdělávacích projektů: např. Letní divadelní škola pro pedagogy (od 2010 doposud), Činoherní studio NDM - platforma pro náctileté umělce (od 2015 doposud). V roce 2018 získal spolek v rámci divadla svůj autonomní prostor pro kreativní a vzdělávací aktivity a množství akcí, projektů i cílových skupin se velmi rozrostl. Kromě studentů, pedagogů a mladých umělců se nyní Ateliér soustředí i na rodiny a dětmi, seniory, rozšiřujeme produkci pro všechny stupně škol a rozvíjíme i projekty zahraniční spolupráce. 

Jindřich Andrýsek

Jindřich Andrýsek

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Interaktivní a blízké setkání s divákem. 

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Každý den strávený v divadle je pro mě nejintenzivnějším zážitkem.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?

Odvahu nebát se dělat nové věci.

Jako dítě mě vždycky lákalo... být dospělým.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit, že... tunové lodě plují a obrovská letadla létají.

Divadlo mě naučilo, že... mít sny je krásná věc, život je díky nim barevnější.

Životopis ve zkratce

 • obor Design na SŠ
 • divadelní sdružení Theatr ludem (divadelní lektor, herec, loutkář a příležitostný výtvarník)
 • divadelní lektor v Divadle loutek  v Ostravě (externě, poté 2 roky HPP, do roku 2021 
   
 •  
 •  

Alexandr Blaho

Alexandr Blaho

medailonek

Berit Blumaierová

Berit Blumaierová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Postupně objevovat chuť všech bonbónů v nabízené bonboniéře.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Z pozice herečky důkladně masírovat ruce všem divákům performance, aniž bych mohla vidět byť jen část jejich těla.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Veškerou techniku běžící na bázi čerpání a přetavení energie vznikající z komunikace mezi hercem a divákem. Zkratka jedoucí na nějaké vyšší energie než ty v současné chvíli zajeté a využívané.

Profesní životopis

- studium DIFA JAMU, Divadlo a výchova

- studium PedF MUNI Speciální pedagog - Logoped

- pedagog ZUŠ Tišnov - Dramatický obor (2010 - )

- pedagog DIFA JAMU, Divadlo a výchova (2019 -)

- logoped, speciální pedagog

Jako dítě mě vždycky lákalo... jíst jakkoli pálivá jídla kvůli sladkosti za odměnu.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... spoustu formulářů.

Divadlo mě naučilo... smyslu pro detail.

 

Michaela Čermáková

Michaela Čermáková

medailonek v přípravě

Tereza Haraštová

Tereza Haraštová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Radost z blízkého setkávání "divadla" a diváků.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Když zasekli sekeru hned vedle mé nohy na jevišti.. nebo to už bylo hlediště?

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?
Diváky;)

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… dotknout se loutek v divadle. A ani v dospělosti nedokážu pochopit… proč se jich ještě stále nemůžeme dotýkat. Divadlo mě naučilo… být šťastnou za to, že vůbec je:)

Životopis ve zkratce:

 • studium DF JAMU, obor Divadlo a výchova
 • pedagog LDO na ZUŠ Vyškov
 • členka divadelních skupin Baterka a Anténa zaměřujících se na participační divadelní představení pro děti
 • lektorka Ateliéru při NDM Ostrava
 • autorka a realizátorka divadelních představení pro nejmenší diváky (2+)

Anna Hrnečková

Anna Hrnečková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Baví mě, že můžu být znovu a znovu svědkem toho okamžiku, kdy lidé, hlavně ti malí a mladí, zcela zjevně pochopí, že divadlo je ...ty jo, fakt dobrý.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Neumím vybrat jeden, jsem zážitkům otevřená, znovu a znovu nechávám divadlo aby mě vychylovalo z rovnováhy.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aby se více vědělo o jeho smyslu, o jeho možnostech, abychom od něj nečekali jen živé setkání se seriálovými tvářemi, nebo pobavení a odpočinek, abychom ho uznali jako něco, co prostě potřebujeme a musíme se o to starat.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… dělat to, co mě baví, celý život, namísto dospělé práce. Ani v dospělosti nedokážu pochopit…, že lidi fakt dělají celý život něco, co je nebaví, nebo co dokonce nemají rádi. Divadlo mě naučilo…, že i to, co do poslední chvíle vypadá, že nedrží pohromadě, je to katastrofa a totální selhání, může být na premiéře najednou, jako zázrakem, kompaktní, hotové, silné a skvělé. (a nebo taky ne)

Životopis ve zkratce:

 • hudebně-dramatické oddělení, Pražská konzervatoř, Katedra divadelní vědy FFUK, Katedra výchovné dramatiky DAMU 
 • herečka, spolupráce se soubory CD2002, Divadelní studio Továrna
 • produkční v Divadle Komedie a Divadelním studiu Továrna
 • spoluzakladatelka lektorského oddělení v Divadle Drak v Hradci Králové
 • pedagog teoretických předmětů na Pražské konzervatoři
 • nyní externí pedagog KVD DAMU
 • redaktorka časopisu Tvořivá dramatika, spolupráce s portálem Dramox.cz na vytváření materiálů pro školy

Lenka Hubáčková

Lenka Hubáčková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Objevovat společně s ostatními lidmi smysl a kouzlo divadla, jako místa, kde můžeme vnímat, cítit, prožívat a přemýšlet o rozmanitosti vnitřního i vnějšího světa.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Na začátku 90. let se pár lidem, kteří se nazvali Alternativní divadelní fúze Howghno podařilo uspořádat premiéru a zároveň derniéru performance NAZÍ přímo na jevišti Západočeské divadlo v Chebu, na kterou přišli diváci se zakoupenými vstupenkami. Byla jsem tehdy od začátku u toho a zároveň performerkou. Zpětně viděno považuji za neuvěřitelné, že tehdejší vedení divadla náš "experiment" umožnilo. Tento zážitek a zkušenost mě hluboce ovlivnili a ukázali důležitost budování otevřeného vztahu mezi divadelníky a publikem.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aby bylo magickým, přitažlivým místem, které umožňuje lidem poznávat, procítit a otevřít se hledání odpovědí na bytostné otázky života a lidské společnosti.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… zkoušet být na chvilku někým jiným. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… vibrace. Divadlo mě naučilo… přemýšlet o prožitcích.

Životopis ve zkratce:

 • střední hotelová škola Mariánské lázně – maturita
 • Státní jazyková zkouška speciální v oboru překladatelském pro jazyk německý - úroveň C2
 • Participace a informovanost, cesta k aktivnímu občanství, kurz u NIDV (akreditace MŠMT); kurz Strategické plánování v přípravě kulturních projektů a kurz Veřejný prostor jako jeviště, dějiště, bydliště, pracoviště a místo - ZČU v Plzni, Arts management
 • členka spolku a externí spolupracovnice Kultur & Spielraum e.V Mnichově (BRD)
 • tlumočnice / překladatelka / školitelka v rámci bilaterální a mezinárodního projektů a seminářů
 • průvodkyně v Praze
 • 2014-2017 výkonná ředitelka projektu Mini-Plzeň 2015 město dětí součást programu Evropského hlavního města kultury – Plzeň 2015
 • 2017- do současnosti externí lektorka ND+ v Národním divadle: vývoj nových formátů práce s publikem, koncepční příprava vzdělávacího oddělení

Tereza Chvátalová

Tereza Chvátalová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Příležitost propojovat publikum s divadelními tvůrci a vůbec celým provozem, podněcovat, naťukávat, reflektovat a tak i odrážet potřeby společnosti. Když se workshop divákům díky nám propojí s inscenací nebo si třeba téma samovolně spojí s aktuální situací ve světě či v jejich životě a sami to pojmenují. Že je vždy živá a neopakovatelná jako divadlo samotné. Taky že být divadelní lektorem znamená v každém divadle něco trochu jiného a tak existuje škála pestrých programů.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Cesta Divadla DRAK na Loutkářské Chrudimi, cokoli od Pomezí, cokoli ve Valdštejnské lodžii na Malé inventuře v Jičíně, Mistr a Markétka od Tygra v tísni v Paláci Hrzánů, Girl from the Fog Machine Factory, ...

Kdybys byla sudičkou, co bys dala divadlu v dnešní době do vínku?
Alespoň jednoho divadelního lektora do každého divadla a do těch divadel pak i plné řady diváků, abychom se jim mohli věnovat!

Životopis ve zkratce:

 • DAMU - Katedra výchovné dramatiky
 • DDM Praha 10 Dům Um (dr. přípravka)
 • ZUŠ Pečky (LDO)
 • Divadlo D21 - divadelní lektorka
 • DDM Budík Mor. Budějovice (dr. přípravka) a DS Nikdyvčas
 • vedení souborů: Divadlo Paměti národa Brno, Divadelní třída CED, Divadelní studio PolarITY
 • Divadlo Polárka - produkční a divadelní lektorka
 • HaDivadlo - divadelní lektorka, koordinátorka vzdělávání a vedoucí KMDB

Vendula Kecová

Vendula Kecová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Probouzení hlubšího zájmu o divadlo u lidí, kteří se v něm ocitli poprvé v životě.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Vystoupení vypravěče Martina Haka.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Hodně diváků.

Jako dítě mě vždycky lákalo... létat.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... zabedněnost některých lidí.

Divadlo mě naučilo... přijímat stále nové výzvy.

Profesní životopis

 • inspice, rekvizitářka a herečka v Malém divadle
 • Divadlo Kvelb, Téměř divadelní společnost
 • KVD DAMU
 • lektorka - LDO ZUŠ J. Hradec, DS Lannovka a Divoch v DDM České Budějovice
 • lektorka a tajemnice Ateliéru 3D v Jihočeském divadle

Marie Klemensová

Marie Klemensová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Nejvíce mě baví to setkávání s divákem v různorodých situacích. Někdy to vyjde podle našich představ, jindy ne... Ale vždycky to beru jako součást výzkumu současného publika.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Pro mě jsou nejintenzivnější ty nejlepší a zároveň i ty nejhorší divácké zážitky. Neméně intenzivní pro mě je být na jevišti.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Aby nemuselo řešit nedostatek financí na provoz, platy zaměstnanců a hostujících umělců ani složitě agitovat diváky. Protože pak by mohlo veškerou svoji energii směřovat pouze na to, aby bylo a bylo dobré.

Profesní životopis

- studium oboru Divadlo a výchova na DF JAMU (MgA.)

- stáže v Divadle Petra Bezruče a Divadle loutek Ostrava - vedení dětského studia DěS při DLO

- průvodkyně v lesní školce, pedagožka na ZUŠ v Novém městě na Moravě

- v současnosti lektorka Divadla Husa na provázku

Jako dítě mě vždycky lákalo... lozit tam, kde to bylo aspoň trochu nebezpečné.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... zlo.

Divadlo mě naučilo... že i trapno je umělecká kategorie.

Zuzana Kráľová

Zuzana Kráľová

Co tě baví na práci divadelního lektora? Propojení mezi divadlem (institucí) a veřejností, možnost dostat se ven "z baráku" a komunikovat s diváky. A taky vést mladé lidi, nabízet jim možnosti, učit je objevovat.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek? Většinou si v každém divadelním představení najdu něco, co se mě dotkne. Intenzivních zážitků bylo mnoho :)

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? Zvídavé diváky a větší prostor pro vzdělávání.

Jako dítě mě vždycky lákalo... lézt na stromy.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... ubližování zvířátkům.

Divadlo mě naučilo... byt vnímavější.

Profesní životopis

Vystudovala Učitelství hudebně dramatického umění na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře na Slovensku. Po skončení studií pracovala tři roky jako pedagožka odborných předmětů (herecká tvorba, metodika a didaktika hudebně dramatického umění) na Soukromé konzervatoři Dezidera Kardoše v Topoľčanech. Od roku 2018 pracuje jako divadelní lektorka Národního divadla v Praze, kde se věnuje vzdělávání a komunikaci s publikem. Ve volném čase režíruje amatérské divadelní soubory a věnuje se autorské hudbě a zpěvu.

Eva Krupařová

Eva Krupařová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Předávat, co já sama jsem dostala, od těch, co mě směrovali: Schopnost vidět krásu, cítit skryté významy a umět je pro sebe použít, schopnost uvolnit se a hrát si.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Každý. Vím, moc obecné, ale opravdu úplně každý mě posunul. Třebaže někdy v uvědomění, že tohle pro mne není. A kdybych měla vylovit něco, co mě napadne okamžitě při téhle otázce, pak by to byl asi balet Odyseus, hudba Michael Kocáb, viděla jsem, když bylo uváděno okolo roku 1992-93 v divadle Jiřího Myrona v Ostravě.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku?
Nadšené tvůrce, kteří si rozumějí, vzájemně obohacují, nesoupeří, jsou dost moudří na to, aby chápali, jak je důležité být tým. A absolutní svobodu ve financích..haha

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... být rychle dospělá

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... co mě to napadlo, kam jsem spěchala...?

Divadlo mě naučilo... přijímat, že lidé jsou různí a svět je pestrý, a že to je na něm to nejlepší.

 

Životopis ve zkratce:

 • Konzervatoř Ostrava, obor hudebně - dramatický
 • členka činohry, Moravské divadlo Olomouc
 • členka Studia Hořící žirafy (David Drábek)
 • členka činohry Severomoravské divadlo Šumperk
 • moderátorka a promomanažerka Rádio Haná Olomouc
 • lektorka aktivit Základní škola Koločava (Ukrajina) a Škola pro děti se speciálními potřebami Svaljava (Ukrajina)
 • vedoucí dramatického kroužku Gymnázium Olomouc
 • lektorka - Ateliér Moravského divadla 

Radka Macková

Radka Macková

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Hledat různé přístupy k publiku, vytvářet nové formáty, přesvědčovat zaměstnance divadla, že to má smysl, slyšet diváky jak říkají, že to bylo fajn...

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Stát dvě a půl hodiny v "jámě" v divadle Globe a sledovat Zimní pohádku...

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?

Ať má mnoho diváků - aktivních, samostatně smýšlejících, nadšených. Ať má dobré podmínky pro rozvoj původní dramatické tvorby, adresované různým skupinám diváků. Ať nepřestane hledat.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo, ... Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ... Divadlo mě naučilo...

Jako dítě mě vždycky lákalo lozit na půdu a hrabat se ve starém harampádí. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, jak funguje elektronový mikroskop. Divadlo mě naučilo se trochu míň stydět.

Životopis ve zkratce: 

 • členka a později vedoucí Dětského divadelního souboru PIRKO
 • studium na Akademickém gymnáziu s humanitním zaměřením
 • magisterské studium v Ateliéru dramatické výchovy DF JAMU
 • učitelka angličtiny pro děti
 • odborný asistent v Ateliéru Divadlo a výchova DF JAMU
 • stáž v Londýně a Yorku v oblasti divadelního vzdělávání

Vít Piskala

Vít Piskala

1) Co tě baví na práci divadelního lektora?

Práce divadelního lektora. 

2) Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Byl to ten poslední...

3) Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a v dnešní době divadlu do vínku?

Víno, buchtu a květiny... a poslal bych je skrz hustý les za Babičkou! Ale bacha na Vlka! 

4) Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... být dospělý. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, ...jak být dospělý.
Divadlo mě naučilo, ...nebýt dospělý.

5) Životopis ve zkratce

 • ZUŠ Hlučín
 • gymnázium Opava
 • DF JAMU, obor Dramatická výchova
 • Husa na provázku, Divadlo Polárka, Malé divadlo v Českých Budějovicích
 • vedoucí Ateliéru 3D v Jihočeském divadle

Jana Posníková

Jana Posníková

Co tě baví na práci divadelní lektorky?
Baví mě setkání s publikem tváří v tvář a to, že jim můžu zprostředkovat ještě intenzivnější zážitek nebo jim můžu pomoct s přemýšlením o divadle a interpretaci.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek?
Nemůžu dostat z hlavy Iluzie SND, Labutí jezero v Klicperáku, Idiot v MDZ nebo Mistra a Markétku v MDO. No bylo by toho hodně, miluju divadlo!

Kdybys byla sudičkou, co bys dala divadlu v dnešní době do vínku?
Ať se nebojí dělat věci po svém, ať na to má dostatek financí a hlavně, ať má každé divadlo svého diváka.

Doplň věty dle fantazie:

Jako dítě mě vždycky lákalo... divadlo a zvířata. Tak doufám, že někdy uvidím na jevišti živýho koně :)

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... proč spolu lidí nedokážou otevřeněji o všem mluvit. A taky proč stejnopohlavní páry nemůžou mít svatbu a adoptovat děti.

Divadlo mě naučilo... že každý vidí za stejným slovem nebo obrazem něco jiného, a že je to tak v pořádku.

Životopis ve zkratce:

 • Teorie a dějiny divadla na FF MUNI
 • Ateliér Divadlo a výchova na JAMU
 • praxe lektorky v Moravském divadle Olomouc - vznik Ateliéru MDO
 • herečka MDO a externí lektorka v dramacentru Sdružení D

Dominika Prokopová

Dominika Prokopová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Možnost diskutovat s dětmi a studenty o divadle, inspirovat je k vlastní tvorbě a získávat novou inspiraci pro sebe, nahlížet na divadlo i okolní svět očima někoho jiného a díky tomu si všimnout něčeho, co by mi jinak uniklo. Mít možnost říct divákům, že bez nich by to nešlo a zjistit, kdo vlastně jsou. Vést tichou válku proti dobře/špatně. Hrát si v práci.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Bylo jich víc. Intenzivní divadelní zážitek mám pokaždé, když věřím tomu, co vidím.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Mecenáše s otevřenou myslí.

Jako dítě mě vždycky lákalo kdeco. Ani v dospělosti nedokážu pochopit, proč mě tak často něco láká. Divadlo mě naučilo podlehnout lákání.

Životopis ve zkratce:

 • Ústav hudební vědy Masarykovy univerzity v Brně
 • Učitelství estetické výchovy pro střední školy (Mgr.)
 • Divadelní fakulta DAMU v Praze, obor Výchovná dramatika (MgA.)
 • divadelní lektorka Divadla Lampion v Kladně
 • lektorka a metodička zážitkových workshopů Post Bellum a lektorka Divadla Paměti národa
 • lektorka vzdělávacích programů České filharmonie a ředitelka hudebně-divadelního Festivalu HABROVKA

Míša Rotterová

Míša Rotterová

Co tě baví na práci divadelní lektorky?
Různorodost, inspirace, neustálé poznávání nového.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Jeeee...těch bylo. Na jevišti i v hledišti. Nelze vybrat jen jeden.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Aktivní diváky, kteří ho neberou jen jako "zabití" volného času.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... spřádat plány, co bude, až vyrostu. Ani v dospělosti nedokážu pochopit... některé lidi. Divadlo mě naučilo... neustále se přizpůsobovat něčemu novému.

Životopis ve zkratce:

 • absolventka Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity
 • herečka Divadla Radost
 • moderátorka Rádia Krokodýl, Rádia Jihlava a Free Radia
 • lektorka, která miluje práci s lidmi v oblasti divadla, zpěvu a pohybu

Petra Slezáčková

Petra Slezáčková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Kontakt s divákem.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Každý zážitek je jiný a záleží také na aktuálním naladění. V hlavě mi však zůstávají ty s výraznou a zajímavou hudbou, která podtrhuje samotný příběh. To mi potom z hlavy jen tak neodletí :)

Kdybys byla sudičkou, co bys dala divadlu v dnešní době do vínku?
Zvídavého diváka, inspirované tvůrce a plná hlediště.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo... vlastnit farmu s koňmi. Po přemlouvání jsem snížila nároky alespoň na poníka, ale ani to se mi nesplnilo :D

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... zlost lidí. A taky převody jednotek ve fyzice, ty jsem nikdy nepochopila :)

Divadlo mě naučilo... trpělivosti k sobě i k ostatním a trošku větší odvaze.

Životopis ve zkratce:

 • Katedra divadelních a filmových studií na UPOL (Bc.)
 • Mediální studia, specializace na komunikační studia, UPOL (Mgr.) 
 • Divadlo Tramtarie - uvaděčka, asistentka produkce, lektorka výtvarných dílen
 • spolupráce na filmovém festivalu Academia film Olomouc (asistentka vedoucí štábu)
 • vedoucí Ateliéru Moravského divadla Olomouc.

 

Hana Strejčková

Hana Strejčková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Různost komunikačních způsobů, kreativní rozvíjení témat navázaných na divadelní projekty, pestrost cílových skupin, zážitkové vedení dílen, tvorba doprovodných inspirativních listů, hra a hravost v každém detailu.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Když se v jeden moment "tady a teď" propojí jeviště s hledištěm a celý prostor dýchá v jednotném rytmu, atmosféra nepopsatelná a hodnotná, vnímaná všemi smysly a asociace volné jako by okřídlené všude kolem.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Diváky, respekt k různosti umění, více stagion

Jako dítě mě vždycky lákalo zůstat v divadle i poté, co se zatáhne opona a podržet si pocit co nejdéle.
Ani v dospělosti nedokážu pochopit, že existují dospělí, kteří zapomněli na to, že byli dětmi.
Divadlo mě naučilo, že se člověk nikdy nezavděčí všem.

Životopis ve zkratce:

 • absolventka DAMU - dramaturgie, Mezinárodní divadelní školy Jacques Lecoq v Paříži - fyzické divadlo a scénografie.
 • aktuálně studentka doktorského programu na Katedře nonverbálního divadla HAMU a Kreativní pedagogiky na Katap DAMU.
 • spoluzakladatelka, umělecká vedoucí a režisérka FysioART
 • divadelní lektorka a vedoucí divadelních táborů pro děti a specifické skupiny

Tereza Strmisková

Tereza Strmisková

Co tě baví na práci divadelního lektora?

Různorodost. To, že jsem v osobním kontaktu s divákem a společně něco tvoříme. Baví mě propojovat lidi, experimentovat s formáty. Jsem vděčná za to, že je v našem divadle možné pracovat v týmu, když jsem byla dříve jedinou lektorkou divadla, připadala jsem si trochu osamělá.. :)

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?

Hodně na mě zapůsobila inscenace Transky, body, vteřiny.. z dílny Tomáše Dianišky, kterou 2018 uvedli Bezruči. Síla a autenticita příběhu, herecký výkon Jakuba Burýška... Byla jsem z toho paf! Podobně na mě zapůsobilo představení NoD Quijote (režie Jan Nebeský) na Divadelní flóře, ale to už je hodně dávno. Ještě určitě celý týden poté jsem ho měla plnou hlavu. Aktuálně mám nejsilnější divadelní zážitek z improvizace na zkoušce Činoherního studia. Když po roce absence vidíte, že se něco před vámi na "jevišti" odehrává, uvědomíte si, jakou má divadlo v tom okamžiku tady a teď sílu.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?

Otevřenost, ochotu vystoupit z "konzervy", flexibilitu a schopnost provokovat k akci, schopnost být prevencí bolesti...

Jako dítě mě vždycky lákalo bydlení o samotě (jsem ze sedmi sourozenců..), to se mi vlastně nikdy v životě nesplnilo. A už po něm ani tolik netoužím.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit některé zbytečné konvence a stereotypy, tu prapodivnou kalkulativní diplomacii, kterou v jednání s druhými používáme namísto upřímnosti.

Divadlo mě naučilo číst svůj život jako příběh.

Životopis ve zkratce

2004-2009 Ateliér Divadlo a výchova, JAMU

2009 - 2014 pedagog Literárně-dramatického oboru ZUŠ Třinec

2012 - 2015 externí pedagog Ostravské univerzity

2012 - doposud divadelní lektorka Národního divadla moravskoslezského, předsedkyně spolku Ateliér při NDM

Naďa Uherová

Naďa Uherová

Co tě baví na práci divadelního lektora?  Veľmi ma baví, keď vidím ako divadelné umenie obohacuje a rozvíja osobnosti divákov a prichádzajú cez jeho podoby - inscenácie, diskusie, workshopy a pod. na svoje "AHA" momenty.

Jaký byl tvůj neintenzivnější divadelní zážitek? Môj najintenzívnejší divadelný zážitok bol v rakúskom divadle Burgtheatre, počas inscenácie Faust a Margaréta. A tiež vždy, keď idem na medzinárodný workshop pre lektorov herectva alebo režisérov, to je pre mňa veľmi intenzívna práca na sebe samej.

Kdybys byl/a sudičkou, co bys dal/a divadlu v dnešní době do vínku? V prvom rade veľa kultúrnych a intelektuálnych divákov. V druhom rade odvážnych tvorcov, ktorí sa neboja posúvať divadlo vpred.

Profesní životopis

- V r. 2015 som dokončila na Vysokej škole múzických umení doktorát (réžia, dramaturgia)

- Od r. 2009 som aktívnou študentkou a členkou World theatre training institute

- Od r. 2015 som založila projekt "everydayACTOR" - neformálne vzdelávanie v oblasti divadelného umenia, kde som lektorkou herectva

- Od r. 2014 sa venujem vzdelávaniu amaterských divadlených súborov

- Od r. 2010 sa venujem vzdelávaniu talentovaných Rómskych detí v oblasti divadla, pre o.z. Divé Maky

- V r. 2021 som natočila projekt "Divadelná online škola" - Od r. 2019 som štatutárkou o.z. Cult Creative, pod ktorým realizujeme rôzne umelecké a vzdelávacie projekty

Jako dítě mě vždycky lákalo... účinkovať alebo režírovať veľký muzikál.

Ani v dospělosti nedokážu pochopit... že sú niektorí ľudia tak blbí.... :-(....

Divadlo mě naučilo... veľa o sebe samej a tiež ma naučilo spolupráci na diele.

Juliána Vališková

Juliána Vališková

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Že díky neustálé a živé komunikaci s divákem mohu na každou inscenaci a i na divadlo jako takové koukat neustále nově.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Těch bylo opravdu hodně. Ale ten poslední jsem zažila v Huse na provázku na inscenaci Mein Švejk.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Spoustu momentů, při kterých se mu bude dařit rezonovat s divákem.

Doplň věty dle fantazie...

Jako dítě mě vždycky lákalo… zachraňovat svět. Teď bych ho chtěla aspoň trochu ovlivňovat. Ani v dospělosti nedokážu pochopit… jak náročné je vnímat druhé lidi. Divadlo mě... naučilo!

Životopis ve zkratce:

 • JAMU, obor divadlo a výchova, MgA. 
 • 2014 – 2019 – Divadelní studio Kolárka Blansko – lektor dramatického kroužku pro děti od 7 do 18 letlektor pohybového divadla
 • 2014 – 2016 – Divadlo Polárka – lektor dětských dílen pro veřejnost 
 • 2016 – 2021 – Divadlo Polárka – vedoucí lektorů
 • 2018 – 2019 – pohybové studio Bistro anatomy – lektor aerial hoop, lektor pohybového divadla
 • 2019 – nyní – SVČ Lužánky,lektor dramatického kroužku pro děti od 13 let
 • režijní zkušenosti Obři (participační inscenace v Divadle Polárka, 3 +), Jak jsem plul ke královně Severu (participační inscenace Divadla Polárka, 5+), Neviditelná (inscenace divadla Mikro-teatro, 5+), O zrzavé vlčici (inscenace divadla Mikro-teatro, 0+)

Hana Volkmerová

Hana Volkmerová

Co tě baví na práci divadelního lektora?
Propojování divadelního oboru s pedagogickým a částečně psychologií.

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
V dětství, když jsem viděla poprvé inscenaci Divadla Drak. Bohužel si už nepamatuji, co to bylo.

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Hodně vstřícných a poučených diváků, kteří vnímají divadelní umění jako nezbytnou součást kulturního sdílení a obohacování na individuální i komunitní i přeshraniční úrovni.

Doplň věty dle fantazie...
Jako dítě mě vždycky lákalo... zažít něco dobrodružného spolu s více lidmi. Ani v dospělosti nedokážu pochopit.... jak je možné, že se někdo v dospělosti přestává ptát, zkoumat, objevovat, učit se a radovat se z maličkostí.  Divadlo mě naučilo... klást si otázky o čem? a proč?

Životopis ve zkratce:

 • absolventka DF JAMU, divadelní dramaturgie, následně tamtéž titul Ph.D., obor dramatická umění
 • lektorka dramaturgie v Městském divadle ve Zlíně.
 • dramaturgyně v Divadle loutek Ostrava
 • zakladatelka spolku Theatr ludem v Ostravě
 • pedagožka na Ostravské univerzitě a Slezské univerzitě v Opavě
 • v současnosti divadelní lektorka v Divadle loutek Ostrava, tohoto času na rodičovské dovolené

Daniela von Vorst

Daniela von Vorst

Co tě baví na práci divadelní lektorky? 
Baví mě dělat tak trochu rozruch. Baví mě momenty, kdy se účastníci "zapomenou" a naplno se ponoří do hry, improvizace, diskuze a nehlídají se, jak při tom vypadají nebo co si o nich ostatní myslí. Prostě čirý moment zabrání se do hry. Momenty, ve kterých účastníkům "něco" dojde a vyjde z nich třeba jen "aha.." (hlasité, tiché, nevěřícné, radostné...)

Jaký byl tvůj nejintenzivnější divadelní zážitek?
Klíčový byl pro mě zážitek z dopoledního představení pro školy jednoho nejmenovaného pražského divadla, kde herci museli přerušit představení, protože se na jevišti přes hluk a poznámky z hlediště neslyšeli. Tehdy jsem si řekla, že je něco "dost špatně" (pozn. to představení jsem měla moc ráda, viděla jsem 7x!) a že je potřeba udělat něco pro to, aby ti mlaďoši pochopili, že to, co se jim snaží herci předat, se jich taky týká a když se trochu zaposlouchají a zamyslí, že jim to může dost dát. Tak jsem se dala na profesi divadelní lektorky. :)

Kdybys byla sudičkou, co bys dala v dnešní době divadlu do vínku?
Nepředpojaté diváky, diváky s otevřenou myslí. A diváky, kteří se nebojí jít na představení, které třeba holt ne vždycky přinese "životní zážitek", ale stejně to příště zkusí znovu.

Jako dítě mě vždycky lákalo... zakřičet něco do ztemnělého sálu těsně před představením.
Ani v dospělosti nedokážu pochopit... zabedněnost některých lidí, se kterou nepohne ani pár volů. Prostě ne a hotovo.

Divadlo mě naučilo... znovu a znovu zkoušet vycházet i se zabedněnými lidmi. A nekřičet do ztemnělého sálu těsně před představením :D

Životopis ve zkratce

 • herectví na Pražské konzervatoři
 • Dramatická výchova na DF JAMU a KVD DAMU
 • stáž v Maxim Gorki Theater v Berlíně (2006)
 • člen týmu v projektu TUSCH v Hamburku - projekt partnerství divadel a škol (2011-2014)
 • vedení souborů umělecké skupiny OLDstars (2002-2010, 2015-)
 • divadelní lektorka ND+ v Národním divadle (2014 - )
 • předsedkyně Asociace divadelních lektorů (2020 -)